Bekräfta information. Du måste betala en prövningsavgift samt bifoga kvittot som bilaga till ansökan. Du betalar in avgiften till Orsa kommuns bankgiro 797-7200. Märk betalningen med ”serveringstillstånd”. För aktuella avgifter se kommunens hemsida.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext